Svulster i sentralnervesystemet hos barn

Kreft hos barn og unge er sjelden. I 2018 var det 187 nye tilfeller av barnekreft i Norge. Kreft hos barn er annerledes enn kreft hos voksne, den utvikles hurtig og årsaken til at barn får kreft er ukjent. Prognosen ved barnekreft er god og i Norge er overlevelsen cirka 85%.

Illustrasjon kreft i sentralnervesystemet: Hjerne, rygg, sentralnervesystem, hjernestamme, hypofyse, lillehjernen, storehjernen, ryggmarg, spinalnerver, haleben. Kreftlex.no @Jostein Eikanger

Kreft forekommer i alle aldersgrupper, selv om forekomsten generelt øker med økende alder. Det er imidlertid store forskjeller mellom kreft i barnealder og kreft i voksen alder, noe som for en stor del skyldes at barn får helt andre krefttyper enn voksne.

Kreft hos barn fordeler seg med cirka 1/3 hver på leukemi, svulster i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg) og kreftsvulster andre steder i kroppen, fordelt på en rekke forskjellige krefttyper. Forekomsten av de ulike kreftformene er aldersavhengig. Enkelte svulsttyper forekommer nesten utelukkende hos de minste barna, mens store barn og tenåringer oftere får krefttyper som også forekommer hos voksne.

Kreft hos barn utgår ofte fra umodne, udifferensierte celler (blastomer) eller fra bindevev (sarkomer), mens kreft hos voksne oftere utgår fra overflatevev (karsinomer).

Generelt har kreft hos barn bedre prognose enn kreft hos voksne, men det er stor variasjon fra krefttype til krefttype. Det er innen kreftbehandling av barn at legevitenskapen har gjort noen av sine aller største fremskritt, og med dagens behandlingsmetoder regner man at cirka tre av fire barn med kreft blir helbredet, alle kreftformer sett under ett.

Kreft i sentralnervesystemet hos barn

Kreft i sentralnervesystemet (CNS) består av svulster lokalisert:

  • intrakranialt (i hjernen)
  • intraspinalt (i ryggmargen) - under 10 %

For hjernesvulster er situasjonen spesiell ved at alle hjernesvulster hos barn regnes som kreft, enten de er godartete eller ondartete. Dette skyldes dels at overgangen mellom god- og ondartete hjernesvulster er glidende, dels at lokalisasjonen gjør at de ikke alltid kan opereres ut i sin helhet, selv om svulstens celletype anses som godartet.

Svulstenes beliggenhet er forskjellig hos barn og voksne. Hos barn er nesten halvparten av svulstene lokalisert i bakre skallegrop (lillehjernen), til tross for at bare 15 % av vevsmassen i sentralnervesystemet ligger der.

Ved behandling av hjernesvulster må man ta hensyn til at barnehjernen ikke er ferdig utviklet. Selv om toleransen for kirurgisk behandling hos barn er god, kan bivirkningene av cellegifter, og fremfor alt tradisjonell strålebehandling, bli store.

Forekomst

Hjernesvulst er den hyppigst forekommende solide svulstform hos barn. Hjernesvulster er likevel sjelden, med kun cirka 40 nye tilfeller i Norge per år hos barn under 15 år. Astrocytomene utgjør den største gruppen av disse svulstene, fulgt av medulloblastomer og ependymomer.

I 2018 var det 47 barn (0–14 år) i Norge som fikk svulst i sentralnervesystemet.

De aller fleste av disse er hjernesvulster. Hjernesvulstene opptrer jevnt fordelt fra nyfødtperioden til tenårene, og har ikke en tydelig frekvenstopp i småbarnsalderen som ved mange andre barnesvulster. Hjernesvulst er noe hyppigere hos gutter enn hos jenter.

Det er hvert år mellom 120 og 150 nye krefttilfeller hos barn under 15 år i Norge. Disse utgjør mindre enn 1 % av det samlede antall krefttilfeller i befolkningen.

Hos voksne har krefthyppigheten i befolkningen økt siden Kreftregisteret startet sin registrering i 1952, noe som i stor grad tilskrives livsstilsfaktorer, men også simpelthen at befolkningen generelt er blitt eldre. Hos barn er det også i mange land beskrevet økende forekomst av kreft, men i Norden har man ikke med sikkerhet kunnet påvise en tilsvarende økning fra cirka 1980 til i dag.

Den økte forekomsten gjennom de tidligste registreringsårene antar man skyldes at registreringen etter hvert ble mer fullstendig. Hos barn er ytre faktorer av mindre betydning som årsak til kreft enn hos voksne, fordi slike faktorer oftest har lang latenstid og derfor ikke har tid nok til å forårsake kreft i barnealder.

Les mer om forekomst av barnekreft

Antall tilfeller (prosentandel) av kreft hos barn under 18 år i perioden 2002-2018. (Diagnosegruppene I-XII uten undergrupper.)


Kakediagram, Barnekreft i Norge, prosentvis andel krefttyper. Tall fra Kreftregisteret 2017. Andel % 2002 - 2017: Leukemier: 30.5%, CNS svulster: 29.4%, Lymfomer: 10.6 %, Sympatiske nervesystemsvulster: 5.5%, Bløtvevssarkomer: 5.5%, Nyresvulster: 4.9%, Maligne beinsvulster: 4.0%, Germinalcellesvuster: 3%, Retinoblastom: 2.7%, Andre maligne epiteliale svulster, malignt meloanom: 2.4%, Leversvulster: 1.4%, Andre og uspesifiserte maligne svulster: 0.2%
Kakediagram, Barnekreft i Norge, prosentvis andel krefttyper. Tall fra Kreftregisteret 2017. Andel % 2002 - 2017: Leukemier: 30.5%, CNS svulster: 29.4%, Lymfomer: 10.6 %, Sympatiske nervesystemsvulster: 5.5%, Bløtvevssarkomer: 5.5%, Nyresvulster: 4.9%, Maligne beinsvulster: 4.0%, Germinalcellesvuster: 3%, Retinoblastom: 2.7%, Andre maligne epiteliale svulster, malignt meloanom: 2.4%, Leversvulster: 1.4%, Andre og uspesifiserte maligne svulster: 0.2%