Lungekreft

Lungekreft (cancer pulm) er den vanligste kreftformen i Norden. Det skilles mellom to typer, ikke-småcellet og småcellet lungekreft. Ikke-småcellet er den vanligste, mens småcellet lungekreft er den mest aggressive og den som oftest sprer seg til andre organer. Hovedårsaken til kreft i lungene er røyking.

Ondartede svulster som oppstår i lungene og/eller luftveiene kalles lungekreft (cancer pulmonalis). Kreft i lungene anses som en alvorlig sykdom fordi den utvikler seg raskt og ofte er fremskreden når den oppdages. Det er to hovedtyper av lungekreft, småcellet lungekreft (SCLC=Small Cell Lung Cancer) og ikke-småcellet lungekreft (NSCLC= Non-Small Cell Lung Cancer).

Ikke-småcellet lungekreft

Ikke-småcellet lungekreft er den hyppigste formen og utgjør cirka 85 % av lungekrefttilfellene.

Ikke-småcellet lungekreft deles inn i tre hovedgrupper: 

  • Adenokarsinom: Svulst som utgår fra kjertel. Svulsten vokser ofte i utkanten av lungen. Dette er den vanligste typen av lungekreft.
  • Plateepitelkarsinom: Svulst som utgår fra hud/slimhinne. Svulsten vokser ofte nær store bronkiegrener.
  • Storcellet karsinom: Tumorcellene er store og viser ikke noen spesifikke mikroskopiske trekk.

Småcellet lungekreft

Småcellet lungekreft (småcellet lungekarsinom) har små celler som deler seg raskt og er den mest aggressive av lungekrefttypene da den ofte sprer seg raskt til andre organer. Småcellet lungekarsinom ligger ofte sentralt i lungen. Småcellet lungekreft utgjør cirka 15 % av lungekrefttilfellene.

Denne svulsttypen kan undersøkes ved hjelp av finnålsprøve, børsteprøve eller skyllevæske. Det er sterkt ønskelig, men ikke alltid mulig, å få en vevsprøve for mikroskopisk diagnose før behandlingen starter..

Andre sjeldne typer av lungekreft er:

Nevroendokrine svulster, kreft utgått fra spyttkjertler i luftveiene og mesoteliom som utgår fra lungehinnen. Disse utgjør kun noen få prosent av alle lungekrefttilfeller.

Video av lungenes beliggenhet, funksjon og kreftutvikling

 

Forekomst

Antall menn og kvinner som får lungekreft i Norge har økt kraftig i årene etter krigen og lungekreft er den nest hyppigste kreftformen både hos menn og kvinner. I følge kreftregisteret har økningen vært spesielt stor blant kvinner, med over tyve ganger så mange rapporterte tilfeller i 2018, sammenlignet med forekomsten på 1950-tallet.

Av totalt 3351 nye lungekrefttilfeller i Norge i 2018, ble 1677 påvist hos menn og 1674 hos kvinner. Antallet personer som har eller har hatt lungekreft per 31.12.2018 er 8785.

Lungekreft er den sykdommen som tar flest liv i Norge.

 

Aldersspesifikk forekomst av lungekreft, 2014–2018.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av lungekreft, 1959–2018.
Kilde: Kreftregisteret