Akutt leukemi hos barn

Kreft hos barn og unge er sjelden. I 2018 var det 187 nye tilfeller av barnekreft i Norge. Kreft hos barn er annerledes enn kreft hos voksne, den utvikles hurtig og årsaken til at barn får kreft er ukjent. Prognosen ved barnekreft er god og i Norge er overlevelsen cirka 85%.

illustrasjon barnekreft, leukemi, Kreftlex.no

Kreft forekommer i alle aldersgrupper, selv om forekomsten generelt øker med økende alder. Det er imidlertid store forskjeller mellom kreft i barnealder og kreft i voksen alder, noe som for en stor del skyldes at barn får helt andre krefttyper enn voksne.

Kreft hos barn fordeler seg med cirka en tredjedel hver på leukemi, svulster i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg) og kreftsvulster andre steder i kroppen, fordelt på en rekke forskjellige krefttyper. Forekomsten av de ulike kreftformene er aldersavhengig. Enkelte svulsttyper forekommer nesten utelukkende hos de minste barna, mens store barn og tenåringer oftere får krefttyper som også forekommer hos voksne.

Kreft hos barn utgår ofte fra umodne, udifferensierte celler (blastomer) eller fra bindevev (sarkomer), mens kreft hos voksne oftere utgår fra overflatevev (karsinomer).

Generelt har kreft hos barn bedre prognose enn kreft hos voksne, men det er stor variasjon fra krefttype til krefttype. Det er innen kreftbehandling av barn at legevitenskapen har gjort noen av sine aller største fremskritt, og med dagens behandlingsmetoder regner man at cirka tre av fire barn med kreft blir helbredet, alle kreftformer sett under ett.

Akutt leukemi hos barn

Akutt leukemi er benevnelsen på kreft med ukontrollert vekst av umodne blodceller (blastceller), der sykdomsutviklingen skjer svært hurtig. Akutt leukemi er den hyppigste kreftformen hos barn.

Det finnes to hovedformer av akutt leukemi:

  • Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er den vanligste formen, og utgjør cirka 85 % av tilfellene. Kreftcellen utgår fra umodne lymfocytter (forstadier til B- eller T-lymfocytter), i sjeldne tilfeller fra modne B-celler. ALL er vanligst hos små barn (2–5 år), men forekommer også i tenårene, og har som oftest gunstig prognose.
  • Akutt myelogen leukemi (AML) er en relativt sjelden sykdom hos barn, og utgjør cirka 15 % av leukemitilfellene. Den ondartede klon stammer fra forstadier av myeloide celler. Sykdommen er vanskeligere å behandle enn ALL, likevel har behandlingsresultatene blitt forbedret betydelig de siste to tiårene.

Kroniske leukemiformer som er vanlige hos voksne er ekstremt sjeldne hos barn. Kronisk myelogen leukemi eksisterer, men det er kun meget få tilfeller per år i Norge. Behandlingen følger de samme prinsipper som hos voksne. Kronisk lymfatisk leukemi finnes ikke hos barn.

Forekomst

I 2018 var det 59 barn under 15 år som fikk akutt leukemi i Norge.

Det er hvert år mellom 120 og 160 nye krefttilfeller hos barn under 17 år i Norge. Disse utgjør mindre enn 1 % av det samlede antall krefttilfeller i befolkningen. .

Hos voksne har krefthyppigheten i befolkningen økt siden Kreftregisteret startet sin registrering i 1952, noe som i stor grad tilskrives livsstilsfaktorer, men også simpelthen at befolkningen generelt er blitt eldre. Hos barn er det også i mange land beskrevet økende forekomst av kreft, men i Norden har man ikke med sikkerhet kunnet påvise en tilsvarende økning fra cirka 1980 til i dag.

Den økte forekomsten gjennom de tidligste registreringsårene antar man skyldes at registreringen etter hvert ble mer fullstendig. Hos barn er ytre faktorer av mindre betydning som årsak til kreft enn hos voksne, fordi slike faktorer oftest har lang latenstid og derfor ikke har tid nok til å forårsake kreft i barnealder.

 

Antall tilfeller (prosentandel) av kreft hos barn under 18 år i perioden 2002-2018. (Diagnosegruppene I-XII uten undergrupper.)

Kakediagram, Barnekreft i Norge, prosentvis andel krefttyper. Tall fra Kreftregisteret 2017. Andel % 2002 - 2017: Leukemier: 30.5%, CNS svulster: 29.4%, Lymfomer: 10.6 %, Sympatiske nervesystemsvulster: 5.5%, Bløtvevssarkomer: 5.5%, Nyresvulster: 4.9%, Maligne beinsvulster: 4.0%, Germinalcellesvuster: 3%, Retinoblastom: 2.7%, Andre maligne epiteliale svulster, malignt meloanom: 2.4%, Leversvulster: 1.4%, Andre og uspesifiserte maligne svulster: 0.2%
Kakediagram, Barnekreft i Norge, prosentvis andel krefttyper. Tall fra Kreftregisteret 2017. Andel % 2002 - 2017: Leukemier: 30.5%, CNS svulster: 29.4%, Lymfomer: 10.6 %, Sympatiske nervesystemsvulster: 5.5%, Bløtvevssarkomer: 5.5%, Nyresvulster: 4.9%, Maligne beinsvulster: 4.0%, Germinalcellesvuster: 3%, Retinoblastom: 2.7%, Andre maligne epiteliale svulster, malignt meloanom: 2.4%, Leversvulster: 1.4%, Andre og uspesifiserte maligne svulster: 0.2%